Privacy Policy

Trademark & Privacy Policy

UPPHOVSRÄTT

Teutonia International AB 2023. Alla rättigheter förbehållna. Informationen som presenteras är Teutonia International ABs egendom och representerar den mest aktuella informationen som finns tillgänglig vid offentliggörandet. Ingen garanti eller garanti kan ges om aktuell giltighet, noggrannhet eller fullständighet av informationen och uppgifterna. Detta gäller även alla andra webbplatser som kallas hyperlänk. Teutonia International AB ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser.

Texten, bilderna, grafiken, ljudfilerna, animationsfilerna, videofilerna är alla föremål för upphovsrätt och annat skydd av immateriella rättigheter. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution, och dessa objekt kan inte modifieras eller vidarebefordras till andra webbplatser.

Informationen på webbplatserna utgör under ingen omständighet ett juridiskt åtagande. Teutonia International AB förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera informationen eller data som tillhandahålls efter behov. Inga rättsliga påståenden kan härledas från de ämnesområden som beskrivs här. Våra priser är i alla avseenden icke bindande.
Teutonia International AB är inte ansvarig för direkt eller indirekt förlust som härrör från användningen av den information eller data som finns på denna webbplats. Inga rättigheter och skyldigheter finns mellan Teutonia International AB och den enskilda användaren av webbplatsen eller tredje part.

Innehållet i Teutonia International AB skyddas av upphovsrätten. Varken allt eller någon del av innehållet får reproduceras och / eller publiceras eller sparas i ett informationssystem utan föregående skriftligt samtycke från författaren. All information eller data, deras användning och alla handlingar, samtycke och försummelser som är kopplade till Teutonia International ABs webbplats ska omfattas av svensk lag, med undantag av internationell rätt. Sätt är Hässleholm, Sverige.

 

INFORMATION OM COOKIES


En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare. Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka vår webbplats, det kan dock påverka funktionaliteten.

 Vi har valt att använda cookies för att bland annat lagra information om din plats så du kan hitta närmaste återförsäljare på kartan. Cookien låter oss också veta om du besökt Webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på.

Teutonia International AB använder inte cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök på Webbplatsen och för att kunna följa antalet besökare på Webbplatsen (Google Analytics).

ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

 

  • När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att Teutonia International lagrar och använder dessa uppgifter i vår verksamhet och även att vi skickar dem vidare till den återförsäljare som du har valt
  • Teutonia International äger ett register över koncernens kunder samt konsumenter som har valt att kontakta oss. Registret innehåller namn, telefon, leverans-och inköpsuppgifter om dina valda produkter samt serienummer ifall du registrerar din vagn hos oss.
  • Uppgifterna insamlas från dig genom din förfrågan, dina kommentarer till oss ”tyck till” eller från registreringen av din vagn hos oss. Uppgifterna används av företagen inom Teutonia koncernen för leverans av produkter m.m. och som underlag för statistik och marknadsföring. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med dig. Marknadsföring kan ske via e-mail och SMS används endast i befintlig relation eller efter samtycke.
  • Dina personuppgifter lämnas enbart ut till den Återförsäljare du har valt. Personuppgifter från din förfrågan sparas under max. ett år i vårt register. Uppgifterna från registreringen av en vagn sparas under ett antal år så vi har möjlighet att kontakta dig ifall det skulle behövas vid viktig produkt- eller säkerhetsinformation.
  • Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Vi kan också komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte, men då enbart som information om framtida produkter eller liknande.

 

PERSONAL DATA PROCESSING AT TEUTONIA(GDPR)

Du ska alltid känna dig säker när du lämnar dina personuppgifter till Teutonia International AB och dess dotterbolag. Vi gör allt vi kan för att skydda din data mot obehörig åtkomst. All personlig databehandling utförs enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig som individ. Till exempel, ditt namn, privat e-postadress, privat telefonnummer etc.

Information som är kopplad till företag, såsom företagsidentifikationsnummer, företags telefonnummer, e-post kopplat till företag eller position etc. anses inte som personuppgifter.

Hur behandlar Teutonia personuppgifter?

Insamling och samtycken Teutonia samlar in personuppgifter via både digitala och analoga kanaler (t.ex. webbplatser, mässor, kundmöten, telefon, etc.).

Vi begär alltid ditt samtycke om vi behöver spara dina personuppgifter för ett visst ändamål. Undantag kan ske:

- När vi är skyldiga att lagra dina uppgifter på grund av lagliga krav (t.ex. Redovisningslagen).

- När du eller ditt företag går in i ett affärsrelation med oss (berättigat intresse).

Användning och syfte

We never collect more information than the situation requires and only for specific purposes. Such purposes include:

  • - Att tillhandahålla en produkt eller tjänst
  • - Marknadsaktiviteter
  • - Lagliga krav
  • - Rekrytering

 

Vi har en policy att inte behandla känsliga uppgifter, men det kan hända. Om du personligen väljer att förse oss med den typen av information anser Teutonia att du har gett ditt samtycke till registrering av uppgifterna i enlighet med det uttryck som uttryckligen anges i samband med inlämningen av uppgifterna.

Teutonias webbplats

Teutonias webbplats använder cookies. Läs mer om cookies på Teutonia.com.

Teutonias sociala medier-konton

Personliga data kan och kan hittas på Teutonia's sociala medier, förutsatt att det är okategoriserat. Offensiva / missbrukande kommentarer och information som innehåller känsliga personuppgifter är inte tillåtna. Om sådana identifieras kommer de att rapporteras till Teutonias marknadsavdelning eller info@Teutonia.com och omedelbart raderas.

Externa system / Leverantörer

I de fall externa partners har tillgång till system där personuppgifter finns tillgängliga har vi inrättat avtal för att säkerställa att uppgifterna behandlas och skyddas på ett säkert sätt.

Hur länge lagras personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att utföra uppgiften för vilken personuppgifterna har samlats in och sparats.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller ditt företag. Begäran om information måste lämnas skriftligen till den personuppgifter som finns i Teutonias dotterbolag / moderbolag som är tillämpligt på din förfrågan.

Rätt till rättelse och rensningsrätt

Du kan när som helst begära att korrigeringar görs på dina personuppgifter eller begär att du raderas från vårt register om du inte kan göra det själv. Vi kommer att rätta till eller radera dina uppgifter utan onödigt dröjsmål.

För att begära rättelse eller radering, se kontaktuppgifter nedan. Observera att det finns lagliga begränsningar och andra bestämmelser som begränsar dina ovan nämnda rättigheter.

Vem ska jag kontakta om frågor om personlig databehandling?

Om du har några frågor om Teutonias behandling av personuppgifter, vänligen kontakta info@Teutonia.com. Observera att personuppgifter hanteras per dotterbolag / moderbolag och du kan få ett snabbare svar om du anger det företag / företag som din begäran avser.

Ändringar av personuppgifter

Förändringar avseende personuppgifter i Teutonia kommer meddelas på denna webbplats. Avsättningar kan förändras på grund av exempelvis lagstiftningsändringar. Om bearbetningen av personuppgifter regleras av ett kundavtal gäller emellertid avtalsbestämmelserna tills de ändras, om inte de är oförenliga med lag eller andra rättsligt bindande bestämmelser.

© Copyright 2023 Teutonia International AB